دوره بین المللی کمک های اولیه
1402/08/25

حضور تعدادی اعضا در دوره کمک های اولیه

کمک های اولیه از مهمترین مهارت هایی است که کاربران محیط کوهستان باید همواره در کسب و ارتقای این مهارت کوشا باشند. تعدادی از اعضای باشگاه به همین منظور در دوره بین المللی کمک های اولیه پایه که با تدریس دکتر ابوالفضل جوادی و به مدت سه روز در قزوین برگزار شد حضوریافتند