آشنایی با مفاخر
1402/11/05

آشنایی به قهرمانان و پیشکسوتان

جامعه جوان و پویا در هر رشته ورزشی بدون آگاهی از گذشته و تاریخچه ی آن رشته دچار سردرگرمی خواهد شد که به ناچار محکوم به باز پیمایش راه های رفته خواهد بود. در این قسمت، بر آنیم که هر از گاهی به بیوگرافی و سرگذشتی از مفاخر ورزشی باشگاه را با شما مخاطبین گرامی به اشتراک بگذاریم